MÄLARBÄLTET
Senast uppdaterat 2003-09-25

BÄLTESPÄNNARNA
Riksförening inom Sveriges Filatelist-Förbund.
http://w1.865.telia.com/~u86511049 

Vi samlar mer än bara vanliga frimärken,
sådant som har med posthantering mm att göra,
ofta billigt material andra "tyvärr" slänger:

ANNORLUNDA FILATELI

Under denna rubrik ryms många olika samlarområden. Hur många och vilka är inte så lätt att en gång för alla bestämma.

En orsak är att flera sådana annorlunda områden efter en period av forskning och beskrivning tas med i och berikar de traditionella frimärkskatalogerna. Så har t ex skett med förfilateli, helsaker, militärpost, postala etiketter och privat lokalpost. Ibland beskrivs områdena först i en specialkatalog. Så har skett t ex med privat lokalpost, skyddsperforering och järnvägsfraktmärken.

En annan orsak är att ständig nya områden dyker upp, tas om hand av intresserade samlare och utvecklas. Man kan säga att annorlunda filateli är den vanliga filatelins spjutspets in i framtiden. 
Ett känselspröt, som fångar in nya och för samlaren intressanta områden.

Resultat av en enkät bland Sf Bältespännarnas medlemmar visade att följande områden samlas mest:
Basarpost Bredvidstämplar
Brevmärken Bältespännarmärken, 
t ex från årsmöten
Censurpost Fantasi- och svindelmärken
Fraktmärken 
bil, båt, flyg, järnväg
Frankostämplar
Förfalskningar Helsaker
Internationella svarskuponger Kort med postal anknytning 
t ex PT-kort
Litteratur Lokalpost
Militärpost Postala etiketter
Posthistoria Provmärken
Svarslösen Skyddsperforering
Strejkpost Stämpelmärken
Vad som helst med postanknytning..., pennor & dyl.
Samlarförening under SFF (Sveriges Filatelist-Förbund) för "Annorlunda Filateli", 
våra medlemmar är alltså medlemmar i någon SFF-förening.

Medlemskap i Bältespännarna:
Gå in på deras hemsida, så får du veta hur du ska göra.

Bältespännar-möten ordnas lokalt mer eller mindre regelbundet i:
Stockholmsområdet
Göteborgsområdet
Öresunds-området
Västerås/Mälarbältet
Östergötland

Leif Bergman: Lokalpost på Internet 
Bra artikel med mycket info & länkar!

 

Filatelifilosofiskt:

"Applåder kommer
säkert som ett brev i kyrkan!
"

Bengt Grive kommenterar konståkning.

Om vi inget fattar, kan det bero på att filatelister går för sällan i kyrkan? 
Har vi missat något? 

Kyrkpost! 
Eller är Grive så andligt utvecklad att han refererar till kyrkans lodräta kommunikation, 
som de borde ha, fast man undrar ju ...?!
Kan man förresten i så fall samla på osynlig andlig post och ställa ut den?

Kul historier med någon anknytning till filateli välkomna!
Den som begriper ovanstående eller har någon kul kommentar är välkommen att höra av sig.

 

Mälarbältet

Samlarföreningen Mälarbältet är en lokalförening av riksföreningen Bältespännarna. En förening som samlar på Allt av filatelistiskt intresse utanför den traditionella filatelin.

Vad är det?

T ex brevmärken, moderna helsaker, postala etiketter, stämpelmärken, lokalpostmärken, frankostämplar, bredvidstämplar, svarslösen, postala kort, postogram, skyddsperforeringar och mycket annat med anknytning till filateli och posttjänster.

För bältespännare i Västerås med omnejd bildades 1979 lokalföreningen Mälarbältet. För medlemskap förutsätts att man också är medlem i riksföreningen. Medlemsantalet är i dag ca 40 stycken. Två gånger på våren och två gånger på hösten hålls medlemsmöten med föredrag och visning av intressanta områden och umgänge med kaffe och dopp. Deltagarna betalar en självkostnadsavgift på 20 kr per möte och en årsavgift. För år 2000 40 kr, för år 2001 50 kr, för år 2002 50 kr.

Mälarbältets styrelseval våren 2001:

Ordförande till 2002:         Thore Franklind    tel. 021 - 80 45 24
Vice ordförande till 2003:  Rune Yttermalm    
Sekreterare till 2002:         Per-Uno Fransson  
tel. 021 -13 72 75
Kassör till 2003:               Rolf Widell
Klubbmästare till 2003:     Guiseppe Ghidoni
Revisorer:                         Nils Nilsson och Ingvar Winberg
Revisorssuppleant:            

Kontakta gärna någon i styrelsen för vidare information om verksamheten.

Information om Mälarbältet

Medlemskap, möten, samlarområden mm

Riksföreningen Bältespännarnas lokalförening i Västerås

Vad samlar vi på?

Medlemskap i Mälarbältet kostar för 1999 40:- (men du måste då också vara medlem i Bältespännarna). Du får kallelse till fyra intressanta medlemsmöten varje år. Kontakta gärna någon i styrelsen för vidare information. Vårt postgiro är 17 87 48 –6.

Bältespännare – samlare av annorlunda filateli

Bältespännarfilatelin omfattar filatelistiska samlingsområden utanför den traditionella filatelin. Genom hängiven forskning av kunniga bältespännare med publicering i medlemstidningen har många samlingsområden väckt stort intresse hos filatelister i allmänhet och gränserna mellan annorlunda och traditionell filateli blivit allt mer flytande. Vart hör t ex helsaker, postala etiketter, lokalpost, stämpelmärken, fraktmärken? För några år sedan var svaret entydigt bältespännarfilateli. I dag är områdena i många fall redovisade i de allmänna frimärkskatalogerna och samlingar platsar på de stora utställningarna. Säkert kommer många av dagens typiska bältespännar-områden – brevmärken, frankostämplar, bredvidstämplar, svarslösen, skyddsperforeringar, postala kort m fl - att i framtiden nå samma ”upphöjelse”. Början till detta märks redan; i de vanliga katalogerna finns i dag t ex både helgmärken och svarspost redovisade. Denna respons för den annorlunda filatelin är  glädjande för oss samlare och uppmuntrar till fortsatt forskning och samlande. Ständigt ser vi nya områden och för intresserade samlare av det annorlunda är inte problemet att finna nya områden utan mer att kunna begränsa sitt samlande av allt det intressanta som finns.

Mälarbältet är Bältespännarnas Lokalförening i Västerås

Sf Bältespännarna är en riksförening inom Sveriges Filatelist-Förbund                                        

 

Rek-etiketter

Postala etiketter av olika slag är ett stor samlingsområde inom Bältespännarfilatelin.

Ur en auktionskatalog från Bältespännarna 1980:

”Album för svenska rekommendationsmärken 1897”. Tryckt inledning berättar på tidsenligt sätt om bl a ”ungdomens samlarifver och rekommendationsmärkenas fördel härav, eftersom de är billiga att erhålla och studiet af Sveriges geografi derigenom underlättas, äfvensom vissa anlag hos den uppvexande utvecklas såsom ordning, prydlighet mm.

Ingenting är mer sant än ovanstående rader. Här visas några reketiketter som exempel på hur de passar in i en samling ”postalia” från Västerås kommun.

Mycket återstår att katalogisera och mycket finns fortfarande kvar att upptäcka.

c004croc-snakplaer.gif (3818 bytes)

Klicka dit du vill komma

Till Mälarbältets hemsida
MÄLARBÄLTET
SENASTE UTSKICK
Andra frimärksklubbar
 i Västerås och Mälardalen
Frimärks-LÄNKAR